د استاد ملالۍ د ژوند کیسی - د زرمینی له وخت څخه مخکی واده

  • Published on: 06/03/2013
  • د استاد ملالۍ د ژوند کیسی د زرمینی له وخت څخه مخکی واده

    UNFPA Afghanistan, Pashto